E - SARABAN

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการรับ-ส่งเอกสารราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีการควบคุมเอกสาร และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณซึ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ความน่าเชื่อถือ 
-เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยกับหน่วยงาน
-เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

สะดวกและมีประสิทธิภาพ
-ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่าย
-มีความรวดเร็วในการดำเนินการลงนามเอกสารต่างๆ ผ่านมือถือและ Tablet
-ได้รับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ISO 9001: 2000
-มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือและอีเมล์

ลดค่าใช้จ่ายและเวลา
-ลดการใช้กระดาษและการจัดส่งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
-ไม่จำเป็นต้องลงทุน Hardware และ Software เพิ่มเติม

มีความปลอดภัย
-ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก ISO/IEC 27001:2005
-ความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล เทียบกับสถาบันการเงิน (เทคโนโลยี SSL Certificate)

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเว็บไซต์

ทดลองใช้ระบบ E - SARABAN