E - FORM

โปรแกรมมีลักษณะเป็นเครื่องมือ (Tools) ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรม (Programming) ก็จะสามารถออกแบบระบบ ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ของตนเองได้
การทำงานของ E - FORM 
- สามารถออกแบบฟอร์มเอกสารเองได้
- สามารถออกแบบขั้นตอน (flow) เอกสารเองได้
- สามารถออกแบบโครงสร้าง (Organization Structuer) เอกสารเองได้
- ติดตามสถานะเอกสารได้
- รายงานผลในรูปแบบของแผนภาพ (Dash Board)
- รูปแบบการรายงานผล

ดาวน์โหลด

ทดลองใช้ระบบ E - FORM

 • Link Leave Online
  • สำหรับ พนักงาน IT
  • Username : it01
   Password : 1
  • สำหรับ IT Manager
  • Username : itmanager
   Password : 1
 • ขั้นตอนการใช้ระบบ
  1. Login เข้าสู่ระบบ
  2. เลือกที่ทะเบียนประวัติ
  3. หน้าแสดงขอมูลระบบบุคลากร
  4. หน้าระบุประวัติข้อมูลพนักงาน