How to Apply

หากท่านสนใจ
ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สมัครด้วยตนเอง
หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1768 อาคาร ไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 12
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310

สมัครทางอีเมล์
team@mandala.co.th
Senior Developer / Programmer ( 5 อัตรา )
Job Description:
- Responsible for design, programming, test and maintain Web application
- To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure
- Respond to the user’s problem and convey solution
- Maintaining and supporting multiple projects and deadlines
- Understand business process in order to consult and improve system
Qualifications:
- Male or Female, Thai, age 24 - 35 years old
- Bachelor degree or higher in computer science, computer engineering, information technology or other related field
- 2 – 5 years solid experience in Web application development using Java, C#, VB, .Net, ASP, PHP and SQL
- Experience in Oracle database, MS SQL, MySQL, mongo DB will be an advantage is a plus
- Good analytical skill, problem solving and co-ordinating
- Ability to communicate effectively both Thai and English.
- Ability to adapt well in various work environments.
- Ability to work under pressure and in multi-tasking environment.
Senior Project Officer ( 3 อัตรา )
หน้าที่โดยสรุป :
หารายได้ใหม่และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลรับผิดชอบและบริหารงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับผิดชอบและประสานงานในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพัฒนาโครงการใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่ทีมและบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการขายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้
เนื้อหาของงาน :
-รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริหารข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดรายได้
-เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้อง กับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
-พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ รายได้แก่ทีมและบริษัทฯ
-วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
-จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
-มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
-จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
-ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์ 2-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ Call Center ( 3 อัตรา )
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
-ดูแลเและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
-ประสานงานกับบุคลากรภายในองค์กร
-จัดทำเอกสารตามทีได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/เพศชาย อายุ 20-25 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์ 0-2 ปี
-มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
-รักงานบริการ มีน้ำเสียงนุ่มนวล ชัดเจน
-มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถจัดทำงานด้านเอกสารได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี